SGK Teminat İadesi Nasıl Alınır, Dilekçe Örneği

SGK teminat iadesi işlemleri ve takip edilmesi gereken yol bazan işverenler açısından baş karıştırıcı oluyor. İhaleli 1 meslek yaptığınızda bu meslek için ihale makamı sizden teminat alır. İhale makamına vermiş olduğunuz bu banko teminatın iadesini alabilmeniz için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan teminat iadesi için ova Öbür ismi ile teminat ilişiksizlik belgesi almanız gerekiyor.

Bu paylaşımımızda SGK ilişiksizlik belgesi yönetmeliği esas alınarak ihaleli işlerde SGK teminat borcu bulunmaz yazısının nasıl alınacağı, geçici teminat iadesi dilekçe örneği, banko teminat mektubu iade dilekçe örneği ve kısacası banko teminatın iadesi sosyal güvenlik kurumu ilişiksizlik belgesi  için gerekenleri detaylı şekilde anlatacağız. Teminata başvurmadan evvelinde var ise kalan hakediş ödemelerinizi alabilmek için borcu yok başvurusunu sayfamızı ziyaret ederek yapabilirsiniz.

Sgk meslek bitimi başvurusu nasıl yapılıyor ?

İş bitimi Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat yapmadan evvelinde SGK’da ihaleli meslek ile ilgili dosyayı açtırmış olmanız ve lüzumlu olan sigorta prim bildirimini yapmış olmanız gerekiyor. Bu işlemin ardından ihaleli işin bitimi ile beraberinde en geç bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ihaleli işi bitirdiğinize dair dilekçeyi vermeniz gerekiyor. Dilekçeyi SGK ilişiksizlik belgesi uygulamasından online verebileceğiniz benzeri elden ihaleli meslek dosyanızın olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne de verebilirsiniz. İş bitim dilekçesi vermeden evvelinde asgari işçilik hesaplaması yapmak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kesin teminat iadesi SGK başvurunuzu işveren sistemine https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi bağlantısı ile giriş yaparak yapabilirsiniz. Uygulamaya SGK anlamında size verilen e beyanname şifreleriniz ile giriş yapabilirsiniz. Şayet şifrenizi bilmiyorsanız e SGK sistemine e devlet üstünden giriş sağlayarak giriş bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.Teminat yazısı için ilişiksizlik belgesi başvurusunu aşağıda vermiş olduğumuz dilekçe örneği ile de yapabilirsiniz. Dilerseniz başvuruyu SGK işveren sistemi üstünden online da yapabilirsiniz. Nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sgk teminat iadesi dilekçe örneği

SGK teminat iadesi borcu bulunmamakta başvurusunu aşağıda örneği verilen dilekçe ile bağlı olduğunuz SGK’ya yapabilirsiniz. Teminat iade dilekçesini dilerseniz posta ya da kargo yolu ile ya da elden verebilirsiniz. Geçici teminat iade dilekçesi örneği alt taraftaki gibidir;

  • ……. Sosyal Güvenlik Merkezine
  • Müdürlüğünüzde ……………………….. işletme sicil numarasında işlem gören …………………………………. ihaleli işlerimizi …../…/2018 tarihsel nedeni ile bitirdik. Tarafımıza teminat iadesi yazısı verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz. 

Sgk meslek bitim dilekçesi ile müracaat yaptıktan sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu ihaleli meslek hizmet ihalesi ise ihale makamına 9-10 maddelik yazıyı yazar. Şayet yapım ihalesi ise 14 maddelik yazıyı yazar. Siz de ilişiksizlik uygulamasından müracaat aşamasında dilerseniz 10 madde ya da 14 maddelik ova örneğini sistemden alarak ihale makamına kendiniz verebilirsiniz. Böylece süreci hızlandırmış olursunuz.

SGK dokuz maddelik ova örneği

9 maddelik ova Sosyal güvenlik kurumu nedeniyle Hizmet ihalelerinde ihale makamına gönderilir. Örneği alt taraftaki gibidir;

Müdürlüğümüzde ………………………………………….. sicil sayılı dosyada işlem gören ve Makamınızca ………………………. adına ihale edilen “………………  İŞİ” işletme 01 Ekim 2020 tarihsel nedeni ile 5510 sayılı hukuk kapsamına alınmıştır.
İhale konusu işle ilgili Müdürlüğümüzce yapılacak işlemlere esas olmak üzere;
a) İşin fiilen başlayış ve bitiş tarihlerinin,
b) İhale konusu işin uzatılıp uzatılmadığının, uzatıldı ise en son işçi çalıştırıldığı tarihin,
c) Ismi geçen müteahhide bu meslek dolayısıyla adalet ediş tarihlerine göre ödenen istihkak miktarları ile KDV‟siz banko istihkak miktarlarının (malzeme ve fiyat farkı dahil),
d) Malzemenin kime ait olduğunun, makamınızca materyal verildi ise bedelinin,
e) Taahhüt konusu işin makine ile yapılıp yapılmadığının, makine ile oluşturulmuş ise makineninmakamınızca verilip verilmediğinin,
f) Bu meslek için Müdürlüğümüze/Merkezimize verilen prim belgelerinin birer nüshasının Makamınıza verilip verilmediğinin, verilmiş ise bu belgelerde kayıtlı sigortalılar haricindeişçi çalıştırılıp çalıştırılmadığının,
g) Kuruluşa verilen prim belgelerinde kayıtlı olanların haricinde çalışanlar var ise kaç kişiolduklarının, açık kimliklerinin, işe başlama ve işten ayrılma tarihlerinin
h) Paylaşımımızın (g) fıkrasındaki hususların ek tabloya göre değerlendirilerek sonucunun tutulup tutulmadığının, puantaj kaydı tutuldu ise ihale konusu işin sözleşme fotokopisi ve aylık puantaj kayıtlarının birer fotokopilerinin,
i) Sözleşme bedeli haricinde yada dahilinde çalıştırdığı sigortalılar ile ilgili şekilde yol, yemek ve giyim bedeli ismi altında herhangi 1 ödeme yapılıp yapılmadığının, yapıldı ise ayni mi nakdi mi yapıldığının, nakdi yapılması şeklinde miktarlarının bildirilmesi,
j) İhale konusu işe ait teminat miktarının Müdürlüğümüze/Merkezimize bildirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesine istinaden Kurumumuzun soğuk damgasını ihtiva eden ilişiksizlik belgesi verilinceye kadar yüklenicinin idareniz nezdinde banko teminatının iade edilmemesi gerekebilir. Ters durumda idareniz
hakkında genel yasalara göre işlem yapılacaktır.
İşbu yazımızla istenen bilgi ve belgelerin BİR AY içerisinde gönderilmesi, belirtilen vakit içerisinde gönderilmemesi halinde; 5510 sayılı kanunun 102 inci maddesinin bir. fıkrasının (f) bendi uyarınca idareniz meselesi için asgari ücretin 2 sert tutarında idari nakit cezası uygulanacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Sgk 14 maddelik ova örneği

Yapım işleri için Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla ihale makamına yazılan 14 maddelik ova örneği alt taraftaki gibidir.

Müdürlüğümüzde ……………………………… sicil sayılı dosyada işlem gören ve Makamınızca ………………………….. adına ihale edilen “”…………………….. İşi ” işletme 01 Ekim 2020 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır.
İhale konusu işle ilgili Müdürlüğümüzce yapılacak işlemlere esas olmak üzere;
1- İhaleli işin konusunun,
2- İşin yer teslim tarihinin,
3- Banko şekilde biliniyorsa fiilen işçi çalıştırmaya başlanılan tarihin,
4- İşin bitirildiği tarihin,
5- Geçici kabulün noksansız oluşturulmuş olup olmadığının, noksansız oluşmuş ise tarihin,
6- Geçici kabulde eksik yahut kusurlu işlerin tespiti halinde, hangi tarihe kadar işçi çalıştırılarak noksanların giderildiğinin,
7- Banko kabulün oluşturulmuş olup olmadığının, oluşmuş ise tarihinin,
8- KDV hariç, materyal fiyat farkı ve var ise akreditif bedeli ayrı ayrı belirtilmek şekli ile yükleniciye ödenen/ödenmesi gereken yekün istihkak tutarının,
9- İhale konusu işle ilgili şekilde idareniz aracılığı ile yükleniciye materyal verilmiş olup olmadığının, verilmiş ise, hangi malzemeden ne kadar verildiğinin ve sözleşme yılı fiyatlarıyla bu materyallerin tutarının,
10- İhale konusu işin ikmali için yükleniciye idare nedeniyle makine verilmesi halinde;
– Makinenin operatör, akaryakıt ve bakımının yüklenici sebebiyle mı, olmadan idareniz anlamında mı karşılandığının,
– Makine için kira bedeli kesilip kesilmediğinin,
11- Makine ve el ile (insan gücü) yapılan işlerde meslek kısımları ayrı ayrı belirtilmek şekli ile oranlarının,
12- İhale konusu işe yabancı menşeili kuruluşların da bulunması halinde, bu kuruluşların yaptıkları işlerin özelliği ile parasal tutarının,
13- İhale konusu işi üstlenmiş işveren aracılığıyla vasıtası (taşeron) çalıştırılmış ise, aracıların ismi soyadı/unvan ve adreslerinin,
14- Teminat miktarının ve nevinin (teminat şekilde banka teminat alınmış ise çağının bitim tarihinin) maddeler şeklinde bildirilmesi,
Ayrıca, idarenizce onaylanmış olmak kaydıyla; son adalet ediş raporunun imalat ve birim fiyatlarını gösterir iç sayfaları ile beraberinde tamamının, fiyat analizlerinin, metraj çarşaf listelerinin, keşif cetvellerinin (miktar X birim fiyat tutarını işaret eden listelerin), yeni fiyat zaptı analizlerinin; anahtar teslimi halinde yapılan ihalelerle meslek cinsleri ve parasal değerleri yada pursantalajlarının (parasal yüzdesinin) eksiksiz şekilde Müdürlüğümüze/Merkezimize gönderilmesi, gerekmektedir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesine istinaden Kurumumuzun soğuk damgasını ihtiva eden ilişiksizlik belgesi verilinceye kadar yüklenicinin idareniz nezdinde banko teminatının iade edilmemesi gerekebilir. Ters durumda idareniz dalında genel kanunlara göre işlem yapılacaktır.
İşbu yazımızla istenen bilgi ve belgelerin BİR AY içerisinde gönderilmesi, belirtilen vakit içerisinde gönderilmemesi halinde; 5510 sayılı kanunun 102 inci maddesinin bir. fıkrasının (f) bendi uyarınca idareniz sahasında asgari ücretin 2 sert tutarında idari nakit cezası uygulanacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

İhale makamından yukarıdaki yazılara göre gelen cevaba istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu öncelikle;

  • İhale makamı sebebiyle bildirilen işe başlama ve bitiş tarihinin sizin bildirimleriniz ile uyup uymadığını kontrol eder.
  • İşe başlama ve bitim tarihleri tutuyorsa hizmet ihalesi ise puantajları, çalışan kayıtlarını v.s. kontrol eder. Şayet herhangi 1 mesele yok ise teminat iadesi için yazınızı düzenler.
  • Eğer yapım ihalesi ise kdv dış hakediş bedeli üstünden yapılan işin asgari işçilik oranının %25 eksiği esas alınarak bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı hesaplanır.
  • Gerekli kontrollerden sonrasında dosyada borcunuz da olmadan SGK anlamında teminat iadesi yazınız düzenlenerek ihale makamına gönderilir.

Sgk teminat çözümü yazısı

Tüm işlemler sona erdikten sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu sebebi ile soğuk damgalı teminat iadesi yazısı yazılır ve bu ova ile ihale makamından teminat çözümü yaptırılır.

Müdürlüğümüzde ………………………… sicil sayılı dosyada işlem gören ve işletme işvereni ………………………………nin üstlenerek tamamlamış olduğu KDV Dış 2.482.677,54 TL İstihkak bedelli ‘……………………………. ” dolayısıyla Makamınıza vermiş bulunduğu teminatın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesi gereğince kendisine iadesinde sakınca yoktur.
Ancak, meslek bu yazımız ismi geçenin bu meslek dolayısıyla Kurumumuzca aklanması manasına gelmez. üst kısımda paragrafta belirtilen bazı hakları kullanabilme koşulu idarenize muhatap ve idarenizle ilgili olmayıp, anılan yüklenicinin teminatı almasından sonrasında ileride bu meslek nedeni ile başkaca prim borcu tahakkuk ettiği takdirde kendisini takip ve alacağımızın hukuki yollardan tahsilini temin maksadına yöneltilmiş bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini, ismi geçenin bu meslek dolayısıyla Makamınıza verdiği teminatının başka 1 sakınca olmadan kendisine iadesini arz ederim.

Geçici teminat mektubu iade dilekçe örneği

İhaleli 1 meslek ya da diğeri 1 meslek için verilen geçici teminat mektubunun iadesi için ilgili banka ya da Kuruluşa dilekçe ile müracaat yapılması gerekebilir. Teminat mektubu iadesi dilekçesi örneği alt taraftaki benzeri olabilmektedir. Tabi yapılacak işe göre teminat mektubu iade dilekçesi de muhtelif olabilmekte. Teminat mektubu dilekçe örneği şu biçimde olmalıdır;

  • Kurumunuz/Bankanız nezdindeki teminat mektubumuzun …………………….. ( teferruatlı gerekçe yazın) tarafımıza iade edilmesi hususunda gereğini arz ederiz. 

Geçici kabulden sonrasında teminatın yarısının iadesi yapılıyor mı ?

Bazı sözleşmelerde teminatın yarısı geçici kabulden sonrasında yapılabilmektedir. Bu ihale sözleşmesine göre farklılık göstermektedir. Bazan de banko kabule göre teminatın hiç 1 surette iadesi gerçekleşmemektedir. Teminat iadesi işlemleri konusundaki süre üst kısımda bilgileri ile anlatılmıştır.

SGK Teminat iadesi yazıları hakkındaki bütün merak ettiklerinizi yazının sonundaki yorum bölümünden sorabilirsiniz. 

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar